தமிழ் ஊடகங்கள் ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறதா ? மக்களின் கருத்து என்ன ? உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யுங்கள்

தமிழக ஊடகங்கள் ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் அதரவாக செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது . இது பற்றிய சாமானிய மக்களின் கருத்து என்ன ? என்பதை அறியவே இந்த
 
தமிழ் ஊடகங்கள் ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறதா ? மக்களின் கருத்து என்ன ? உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யுங்கள்

தமிழக ஊடகங்கள் ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் அதரவாக செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது . இது பற்றிய சாமானிய மக்களின் கருத்து என்ன ? என்பதை அறியவே இந்த வாக்கெடுப்பு உங்கள் வாக்கை தவறாமல் செலுத்தவும் மேலும் இதை உங்களினn நண்பர்களுக்கும் சேர் செய்யவும்.

99
தமிழக ஊடகங்கள் ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறதா ? உங்கள் கருத்து என்ன ?

Tags