இன்று கொரோனாவின் கோரோதடவம்

இன்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் என்றும் இல்லாத அளவிற்கு காரோண தோற்று உறுதிசெய்யப்பட்டிருப்பதாக தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறியுள்ளார்.


தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் 1526 புதிய கொரோனவல் பாதிக்க பட்ரோய் கண்டு அறிந்துஉள்ளது .இதில் சென்னை மட்டும் 1000 புதிய நோயாளிகளை அரசு கன்றத்தியுள்ளது.


அது மட்டும் இல்லாமல் இன்று முதல் லோக்கடவுன் 1.0 மத்திய அரசு அறிவித்துஉள்ளது.இதில் கோவில்கள் மசூதிகள் மற்றும் பல வகையன இடங்கள் இரெண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று திறந்து உள்ளார் .

Click  கோவிட் -19 மருந்து "ஃபாவிபிராவிர்" விற்க சிப்லா மருந்து நிறுவனத்திற்கு இந்தியா அனுமதி கொடுத்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published.